Vizsgakérdések az Információ és társadalom tárgyból
(2006)

 

1. Információ, természet és társadalom

 1. Miben áll az információ, az anyag és az energia különbözősége?

 2. Soroljon fel néhány kitüntetett évszámot, könyvet és eseményt, melyeket jelentőseknek ítélünk meg az információs társadalom kialakulása szempontjából!

 3. Sorolja fel az információs társadalom technikai trendjeit!

 4. Mi jellemző a szimbólumokra Bertalanffy szerint?

 5. Sorolja fel az ember szimbólumalkotó és szimbólumhasználó tevékenységének főbb következményeit!

 6. Soroljon fel három szimbolikus világot!

 7. Hogyan használja az információ fogalmát a köznyelv?

 8. Hogyan definiálja az információt a hírközlés tudománya?

 9. Hogyan értelmezzük az információt biológiai szempontból?

 10. Milyen szempontok szerint csoportosíthatjuk az információkat?

 

2. Matematikai információelmélet

 

 1. Miben tér el a matematikai információ fogalma a köznyelvi értelmezéstől?

 2. Vázolja fel a Shannon-féle információtovábbítási modellt!

 3. Milyen összefüggés áll fenn egy jelkészletből összeállítható hírek száma, és a közölt információ mennyisége között?

 4. Miért indokolt a logaritmikus mérték használata az információmennyiség mérőszámaként? Hány bit információt tartalmaz egy decimális digit?

 5. Mit jelent a kódolás? Milyen hosszúságú kódszavak szükségesek egy 16 jelből álló jelkészlet bináris digitekkel történő kódolásához?

 

5. Információ és kommunikáció a társadalomban

 1. Milyen képet alkotnak maguknak az élőlények a világról?

 2. Hogyan csoportosíthatjuk az állatok fajtársaikkal kialakított információs kapcsolatait?

 3. Milyen jelformákat használnak az állatok információs kapcsolataikban?

 4. Mikor kezdődhetett az ember technológiai tevékenysége?

 5. Hogyan fejlődhetett az ember beszédképessége?

 6. Mikor kezdődhetett a technikai és kulturális evolúció?

 7. Mivel foglalkozott a Torontói Iskola? Ki volt legnevesebb képviselője?

 8. Hogyan szakaszolhatók az információs forradalmak?

 

6. A nyelvhasználat és a beszédkommunikáció

 1. Vázolja fel a közlési folyamat Jakobson-féle modelljét!

 2. A nyelv milyen közlési funkcióit különbözteti meg Roman Jakobson?

 3. Hogyan írható le a nyelv szemiotikai megközelítéssel?

 4. Milyen genetikai alapjai vannak a beszédkészségnek?

 5. Milyen kompetenciák szükségesek a beszédhez?

 6. Milyen elemekre bontható fel a beszédfolyamat?

 7. Mi hordozza a beszédkommunikáció szemantikai jelentését?

 8. Értelmezze a beszédfolyamat ektoszemantikai tényezőit (szupraszegmentális sáv)!

 

7. Írás, könyvnyomtatás, olvasás

 1. Milyen hatással volt az írás megjelenése a kulturális evolúcióra?

 2. Hogyan változtatta meg az írás megjelenése a kommunikáció hatókörét?

 3. Hogyan hatott az írás az ember megismerő tevékenységéra?

 4. Hogyan hatott az írás megjelenése a társadalom működésmódjára?

 5. Milyen változatait ismerjük a prealfabetikus írásoknak?

 6. Miért jelentett minőségi változást a fonetikus írás kialakulása?

 7. Hogyan működik együtt az agy két féltekéje az olvasás során?

 8. Miért kell olvasásra szoktatni a gyerekeket?  

 9. Milyen szerepe volt a könyvnyomtatásnak a modern Európa kialakulásában E. Eisenstein szerint?

 10. Miképpen vélekedett Marshall McLuhan a fonetikus ábécé társadalmi hatásairól?

 

8. Az elektromosságon alapuló távközlés, a hang és a képrögzítés, a tömegkommunikáció

 1. Milyen elképzelések jegyében bontakozott ki a Marconi-konstelláció?

 2. Melyek a Marconi-konstelláció legfontosabb összetevői?

 3. Milyen korlátoktól szabadult meg az emberek közötti információcsere a 19. század folyamán?

 4. Sorolja fel a tömegkommunikációs eszközök közös ismérveit!

 5. Milyen technikai trendek jellemezték a tömegkommunikáció eddigi történetét?

 6. Milyen társadalmi trendek jellemezték a tömegkommunikáció eddigi történetét?

 7. Miképpen vélekedett Marshall McLuhan a média társadalmi hatásairól?

 8. Hogyan értelmezte Georg Gerbner a média szerepét és hatását a társadalomban?

 

9.  A számítógépes forradalom- a kezdetektől a mainframe-ig

 1. Mikor és milyen céllal készítettek Európában először számolást segítő gépeket?

 2. Miért volt szükség matematikai adatsorok kiszámítására a 18. században?

 3. Ki volt a mai számítógép ősének megálmodója? Milyen gépeket készített és tervezett?

 4. Ki tekinthető az első számítógép-programkészítőnek?

 5. Ki használt először adatfeldolgozásra gépet? Hol és milyen céllal történt ez?

 6. Mikor, milyen céllal és hol készült el az első elektronikus számítógép?

 7. Milyen szerepet töltött be Neumann János a számítógépek fejlesztésében?

 8. Milyen fejlemények adtak a korábbitól eltérő irányt a számítógépek fejlesztésének a hidegháború első éveiben?

 9. Mit jelent a "real time computing" fogalom?

 10. Mit takar a mainframe-fogalma?

 

10. A számítógépes forradalom- a számítógép metamorfózisa

 1. Mikor, hol, ki és milyen céllal hozott először kereskedelmi forgalomba személyi számítógépet?

 2. Ki készítette el az első személyi számítógép szoftverét?

 3. Melyik személyi számítógép volt az, amelyik a 70-es évek végének legsikeresebb konstrukciója volt, és standarddá vált?

 4. Mikor és hol fejlesztették ki az első grafikus felhasználói felülettel rendelkező személyi számítógépet?

 5. Ki hozott először kereskedelmi forgalomba grafikus felhasználói felülettel rendelkező személyi számítógépet?

 6. Mi volt D. C. Engelbart szerepe az új számítógép-használati paradigma kialakításában?

 7. Mi volt  a szerepe J. C. R. Licklidernek az új típusú számítógépek fejlesztésében?

 8. Milyen szerepe volt a magyar Kemény Jánosnak a számítógép metamorfózisában?

 9. Mi volt a XEROX PARC szerepe a számítógépfejlesztésben? Mit jelentenek a következő fogalmak: Sketchpad; Dynabook?

 10. Milyen volt a szerepe Charles Simonyinak a számítógép metamorfózisában?

 11. Miért került Andy Grove a Time címlapjára 1997-ben?

 12. Mit értünk „ikonikus fordulaton” a számítógépfejlesztésben?

 

11. Információrobbanás, hipertext, multimédia

 1. Mi tette lehetővé az ember számára, hogy kilépjen a genetikai determináció világából?

 2. Mit jelent a „mém” fogalom?

 3. Milyen változást hozott a tömegtársadalmak megjelenése az emberek információs kapcsolataiban?

 4. Mi okozta az információk mennyiségének jelentős növekedését a 20. század első felében?

 5. Miért volt fontos Vannevar Bush 1945-ben publikált tanulmánya az információrobbanás problémájának megoldását illetően?

 6. Mi a különbség a hipertext és a hipermédia között?

 7. Sorolja fel a multimédia- rendszerek jellemzőit!

 8. Mi vezetett az Internet elődjének, az ARPANET-nek a kiépítéséhez?

 9. Hogyan képzelte el Tim Berners-Lee a World Wide Web működését?

 10. Miben különbözik a kibertérben történő információ-keresés az információk megszerzésének hagyományos formáitól?

 

12. Az információs társadalom

 1. Milyen jelzőkkel illették az emberi társadalom fejlődésének egyes szakaszait?

 2. Hasonlítsa össze a 19., a   20. és a 21. századot jellemző hálózataik alapján!

 3. Milyen technikai találmányok, illetve tudományos felfedezések lelhetők fel az információs társadalom kezdeteinél?

 4. Kik fogalmazták meg először a globális falu és a posztindusztriális társadalom elnevezéseket?

 5. Mit értünk technológiai determinizmuson az információs társadalom vonatkozásában?

 6. Miért lehet planetáris társadalomnak nevezni az információs társadalmat?

 7. Milyen trendek jellemzik az információs társadalmat?

 8. Mit értünk digitális szakadékon?

 

13. Jövőperspektívák

 1. Mi a különbség a futurológia és a prognosztika között?

 2. Sorolja fel a jövő virtuális tartományait!

 3. Melyek a számítógéphasználat négy korszakának jellemzői Marc Weiser szerint?

 4. Mit takar a „háttér-számítástechnika” elképzelés?

 5. Mit jelent a hipertanulás fogalom?

 6. Értelmezze az elektronikus könyvtár, digitális könyvtár és virtuális könyvtár fogalmakat!